logo

Hikari (Japan)

HIKARI (JAPAN)

D - 30 minutes

Age: 19

Height: 155cm

Bust: B

Service: Diamond